Aktiva

Do aktiv podnikatelského subjektu patří veškerý hmotný i nehmotný majetek, který slouží k podnikání. V tom širším slova smyslu se tedy jedná i o vztahy, které se projevují v dobrých vztazích zaměstnanců, a dále dobré vztahy s dodavateli i odběrateli, dobrá pověst v širší veřejnosti apod. Pro potřeby zpracování podnikatelského záměru se však zabýváme jen těmi položkami aktiv, které běžně vykazujeme v účetních závěrkách ve výkazu aktiva.

Aktiva

Úvaha o aktivech a fixních nákladech musí být totožná. Pokud podnikatel uvažuje o možnosti využívat nájmy, musí je zahrnout do fixních nákladů, nebude ale pronajatý majetek zahrnovat do aktiv apod. Naopak, pokud na začátku investuje například do budov, musí ve svých úvahách o fixních nákladech počítat s jejich správou a údržbou a pojištěním.

Existuje i přímý vztah mezi minimálními tržbami určenými výpočtem bodu obratu a výší oběžných aktiv. V okamžiku, kdy zjistíme minimální výši našich prodejů, která už začíná generovat zisk, musíme tuto skutečnost respektovat i při určování potřebných minimálních oběžných aktiv. Uvádím několik příkladů:

Výši zásob materiálu můžeme vypočítat tak, že si určíme denní spotřebu, potom zvážíme velikost jedné dodávky (například nosnost jednoho kamionu), dodací lhůty, riziko zpoždění dodávky, případně i dobu pro tzv. technologické zrání. Z těchto údajů pak určíme optimální stav materiálových zásob.

Hodnota nedokončené výroby je pak závislá na době jednotlivých technologických operací, výrobních dávkách, přepravních dávkách apod. Obdobná je pak i situace u zásob polotovarů, kde se před konečnou montáží výrobku musí sejít potřebné díly s různou technologickou dobou potřebnou k jejich zpracování, různými dobami zpracování a různými výrobními dávkami.

Výše zásob vlastních výrobků a zboží je pak dále ovlivňována velikostí jednotlivých dodávek a jejich časové rozložení.

Výše pohledávek z obchodního styku se vypočítá z celkové výše prodejů, sjednaných lhůt splatnosti a předpokládaného rizika nedodržení sjednané splatnosti.

Potřebná výše prostředků na účtech a hotovosti v pokladně se určuje podle ukazatele tzv. rychlé likvidity a jejich proporce jsou výsledkem potřeb běžného provozu. Maloobchod inkasující tržby v hotovosti má jiný zůstatek pokladny než např. technologická firma.