Podnikatelský záměr

Podnikání můžeme popsat i tak, že se jedná o neustálou přeměnu forem majetku (aktiv) firmy. Nakupujeme materiál, energie, služby, práci a prodáváme svůj produkt. Napřed vložíme do firmy peníze, nakoupením zboží je změníme na zásoby, prodejem na pohledávky a jejich zaplacením opět přijímají podobu peněz.

Na začátku jsme vložili vlastní peníze, firma tedy získala vlastní kapitál. Je-li na konci cyklu peněz na účtu více než na počátku, dosáhli jsme zisk a majitel (společníci, akcionáři) rozhodnou o jeho vyplacení nebo ponechání ve firmě. Ponechaný zisk zvyšuje vlastní kapitál.

Růst prodejů (tržeb) vyvolává růst zásob i pohledávek a nutí podnikatele hledat další zdroje financování. V pasivech se tak objevuje cizí kapitál. Část se tvoří tím, že dodavatelé poskytují podnikateli určitou dobu splatnosti, jsou to tedy krátkodobé závazky z obchodního styku. Stejnou charakteristiku pak mají i závazky vůči zaměstnancům, finančnímu úřadu, správě sociálního pojištění apod. Další potřebné cizí zdroje sjednáváme jako úvěry a finanční výpomoci.

Nákupy investičního majetku (součásti aktiv) mění charakteristiku výše popsané cyklické přeměny majetku. Část peněz, které se běžně přeměňují na zásoby, pohledávky a opět na peníze, se na delší dobu změní na stálá aktiva a z cyklu vypadnou. Jejich financování proto musíme zajistit tak, aby dostatečná část pasiv byla dlouhodobě vázaná ve firmě. K tomu slouží jak vlastní kapitál, tak i dlouhodobý cizí kapitál.

Podnikatelský záměr nám poskytuje informace o tom, jestli jsme schopni dosahovat zisk, umožňuje nám určit celkovou výši finančních prostředků, které budeme muset ve firmě vázat (aktiva celkem) a umožňuje nám dopředu určit, jaké zdroje financování (vlastní kapitál, cizí dlouhodobý kapitál a cizí krátkodobý kapitál) budeme potřebovat.