Rychlý test finančního zdraví firmy

Pro mnoho malých a středních podnikatelů je vedení podvojného účetnictví nepříjemnou povinností uloženou zákonem, která slouží především k výběru daní. Jen málo obecně přijímaných představ je ale tak vzdáleno od skutečnosti jako právě tato.

Podvojné účetnictví je ve skutečnosti geniálním vynálezem benátských, janovských a florentských kupců 14. a 15. století. Při svém podnikání potřebovali přesné a spolehlivé informace o svém majetku a závazcích. Na základě dlouhodobých studií navíc už dnes víme, že existují určitá pravidla v uspořádání vztahů mezi velikostí vlastního a cizího majetku, mezi krátkodobými a dlouhodobými zdroji a aktivy, mezi velikostí dosahovaného zisku a celkovou hodnotou majetku a další, jejichž nedodržení může mít pro firmu fatální důsledky. Jsou to jakési kontrolky na palubní desce automobilu, které nás upozorňují, že se může stát nebo už děje něco nežádoucího.

Ty nejdůležitější můžeme shrnout do tzv. zlatých pravidel financování:

  1. Dlouhodobý majetek musí být financován dlouhodobými zdroji
  2. Vlastní a cizí zdroje financování musí být vyrovnané
  3. Pracovní kapitál, tedy rozdíl mezi oběžnými prostředky a krátkodobými závazky, má být stejný jako krátkodobé závazky

K bodu číslo 1.

Zde kontrolujeme vztah: dlouhodobý majetek/(dlouhodobé závazky + vlastní kapitál). Výsledkem musí být vždy hodnota nižší než 1.

K bodu číslo 2.

Výpočet je jednoduchý: vlastní kapitál/pasiva celkem. Podle zlatého pravidla by se vypočtená hodnota měla pohybovat okolo 0,5. Jestliže klesne pod 0,3, je to už skutečně námět na zamyšlení. Znamená to, že firma je až příliš závislá na zapůjčených prostředcích. Pokud pak dojde k nějakým problémům přímo ve firmě, u jejích odběratelů nebo nastane pokles celého hospodářství, je prostor pro řešení nastalých komplikací velmi omezený.

K bodu číslo 3.

Při konstrukci výpočtu: (oběžná aktiva-krátkodobé závazky)/ krátkodobé závazky by se výsledná hodnota měla pohybovat okolo 1. Hodnoty vyšší než 1 snižují riziko, ale snižují efektivitu vlastního kapitálu. Čím více se však hodnota blíží k nule, tím je větší riziko ztráty schopnosti firmy splácet běžné závazky.